Assistant Computer Operator-Syllabus ( Updated:2022-04-17)

Here, you can find the latest updated assistant computer operator loksewa syllabus.

Assistant Computer Operator-Syllabus ( Updated:2022-04-17)

Assistant Computer Operator Syllabus- ( Updated:2022-04-17)

लोक सेवा आयोग नेपाल विविध सेवा र संघीय संसद सेवा, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

पदको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम