TU publish exam centers for three years and four years B.Sc,B.Ed, BBS programs of 2078

TU exam centers notice for B.Ed. and BBS programs for Kathmandu and Kavre Palanchowk districts exam centers respectively. 3rd Year B.Ed, BSc. and BBS exam center 2078

TU publish exam centers for three years and four years B.Sc,B.Ed, BBS programs of 2078

४ वर्षे स्नातक तह वि.एड र वि.एस्सी. तृतीय वर्षको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका

परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

(B.Ed and BSc.)

४ वर्षे स्नातक तह तेस्रो वर्ष वी.वी.एस. तर्फको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका

परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

(B.B.S)